Algemene Voorwaarden

Gelieve te noteren dat bij het verstrijken van de Bsit One Abonnementsperiode (zoals hieronder gedefinieerd in sectie 7.1.2) en Bsit Plus Abonnementsperiode (zoals hieronder gedefinieerd in sectie 7.1.3), uw respectievelijk Bsit One Abonnement en Bsit Plus Abonnement automatisch vernieuwd wordt, tegen de vergoeding zoals uiteengezet in respectievelijk sectie 7.1.2 en 7.1.3, onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur als van de lopende Bsit One Abonnementsperiode of Bsit Plus Abonnementsperiode, tenzij u uw Bsit One Abonnement of Bsit Plus Abonnement opzegt voor de vervaldag. Alle informatie met betrekking tot uw Bsit One Abonnement of Bsit Plus Abonnement is beschikbaar in de "beheer mijn abonnement" sectie in uw profiel. U kunt een Bsit One Verlenging (zoals hieronder gedefinieerd in sectie 7.1.2) of Bsit Plus Verlenging (zoals hieronder gedefinieerd in sectie 7.1.3) op gelijk welk ogenblik kosteloos opzeggen en zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Geldig vanaf: 15/11/2017 (de "Effectieve Datum")

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle diensten aangeboden via de app Bsit (hierna de "App"), en in het bijzonder de uitbating van een online platform dat geregistreerde ouders ("Ouders") die op zoek zijn naar een betrouwbare oppas voor hun kinderen in contact brengt met geregistreerde sitters die bereid zijn op te passen ("Sitter") (hierna de "Dienst"). Hierna wordt naar een Ouder of een Sitter verwezen als "Gebruiker", "u" of "uw". Deze Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van enige andere voorwaarden (tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen en goedgekeurd door Bsit).

De App is eigendom van en wordt uitgebaat door Subleeme NV, bekend onder de handelsbenaming "Bsit", met maatschappelijke zetel aan de Louizalaan 120 te 1050 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel) onder het ondernemingsnummer 0632.842.351 en met BTW nummer BE0632842351 ("Bsit", "wij", "ons" of "onze").

Gelieve deze Voorwaarden aandachtig te lezen. Door het aanmaken van een gebruikersaccount of door gebruik te maken van de Diensten aangeboden door Bsit, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze Voorwaarden of ons Privacybeleid, dient u de aangeboden Diensten niet te gebruiken.

2. Wijzigingen van de Voorwaarden

Bsit behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te wijzigen. Gelieve de Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van  wijzigingen. De datum bovenaan dit document geeft aan wanneer deze Voorwaarden het laatst werden gewijzigd. Door de Dienst te blijven gebruiken aanvaardt u gebonden te zijn door de gewijzigde Voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met de gewijzigde Voorwaarden, dient u de App niet langer te gebruiken na de datum waarop de wijzigingen in werking zullen treden.

3. Aard van de Dienst

De Dienst die door Bsit wordt aangeboden is beperkt tot het uitbaten van een online platform dat geregistreerde Ouders die op zoek zijn naar een betrouwbare oppas in contact brengt met geregistreerde Sitters die bereid zijn om op hun kinderen op te passen. Bsit kan geenszins worden beschouwd als werkgever, opdrachtgever of anderzijds verantwoordelijke voor de diensten die Sitters rechtstreeks aan Ouders leveren (een "Sitting"). U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de activiteit van Bsit niet bestaat uit het zelf leveren van babysit diensten.

Als uitbater van het online platform is Bsit slechts een tussenpersoon en komen wij dus geenzins tussen in de relatie die ontstaat tussen een Ouder en een Sitter. Elke Sitter is vrij te beslissen of hij/zij op een uitnodiging van een Ouder om op te passen wil ingaan en elke Ouder is zelf als enige verantwoordelijk voor de Sitter die hij uiteindelijk kiest. Wij zijn dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor het gedrag van Ouders of Sitters en de schade die zij aan elkaar kunnen veroorzaken bij de opvang van kinderen. De Gebruikers moeten dergelijke problemen zelf onderling regelen.

Om de relatie tussen Ouders en Sitters te vergemakkelijken heeft Bsit een specifiek Handvest voor Ouders [naam + URL Link naar charter] en een specifiek Handvest voor Sitters [naam + URL Link naar charter] ontwikkeld. Door gebruik te maken van de Dienst, verbindt u zich ertoe om het toepasselijke Handvest te respecteren.

4. Registratie en identificatie van een Gebruiker

Om van de Dienst gebruik te kunnen maken, moet een Gebruiker over een smartphone beschikken waarop de App werd geïnstalleerd en over een internetverbinding. Ouders moeten bovendien over een kredietkaart beschikken.

De Gebruiker van de App kan zich gratis registreren door het online registratieformulier in te vullen. U verbindt er zich toe om enkel correcte en waarheidsgetrouwe gegevens over uw identiteit te verschaffen (bv. leeftijd, geslacht). Het is verboden om een alias of de identiteit van een andere persoon aan te nemen, om meerdere profielen te creëren of om het profiel van een andere Gebruiker te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om profielen die incorrecte of valse gegevens bevatten, of waarvan wij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze incorrecte of valse gegevens bevatten, te verwijderen of de betrokken Gebruiker de toegang tot de App te ontzeggen, tijdelijk of definitief, zonder enige waarschuwing of recht op enige schadevergoeding.

In geval van twijfel kunnen wij u ook vragen uw identiteit te bewijzen aan de hand van schriftelijke bewijsstukken en mogen wij overgaan tot elke verificatie die in deze context nuttig kan zijn. Indien u geen gevolg verleent aan een dergelijk verzoek, behouden wij ons het recht voor om uw profiel te verwijderen of u de toegang tot de App of de Diensten te ontzeggen, zonder enige waarschuwing of recht op enige schadevergoeding.

De Gebruiker kan, te allen tijde, zijn profiel ("Mijn Profiel") wijzigen. De Gebruiker dient zijn profiel zelf up to date te houden. Sitters kunnen hun status ook tijdelijk of definitief op 'onbeschikbaar' instellen. In dat geval zullen ze geen uitnodigingen voor Sittings ontvangen.

Een Sitter moet minstens 16 jaar oud zijn om van de Diensten gebruik te kunnen maken.

5. Bsit Care

Indien een Ouder toegang zou krijgen tot de Dienst als onderdeel van het Bsit Care programma dat door de werkgever van de Ouder werd aangegaan, zullen de volgende bijkomende bepalingen van toepassing zijn:

-Uw werkgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welk gebruik dat u maakt van de App of de Dienst;

-Uw werkgever kan niet aansprakelijk gesteld worden for enige niet-nakoming van uw juridische verplichtingen met betrekking tot uw gebruik van de App of Dienst;

-De Boonies of Sitties die verzameld werden via de App kunnen in geen geval beschouwd worden als geschenken of voordelen van alle aard die aangeboden worden door uw werkgever, maar zijn verbonden met uw persoonlijk gebruik van de App.

6. Verplichtingen van Gebruikers

6.1 Verplichting Ouder om Sitter te betalen

Als Ouder verbindt u zich er toe om uiterlijk op het einde van de kinderopvang de verschuldigde vergoeding aan de Sitter te bepalen, conform de afspraken die u voordien onderling had gemaakt. Zie hieronder voor meer informatie over de betalingsmodaliteiten.

6.2 Verbod om de gegevens voor ander dan persoonlijk gebruik te gebruiken

U mag de App en de Dienst enkel gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik als Ouder of Sitter. Het is u niet toegestaan om informatie die u verkrijgt via de App of de Dienst door te geven aan derden voor commerciële doeleinden of doeleinden die vreemd zijn aan het normale gebruik van de App.

6.3 Verboden handelingen en gedrag

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde bij het opvangen van kinderen. Elke Gebruiker verbindt er zich toe om zich gepast en respectvol te gedragen ten aanzien van andere Gebruikers, in het bijzonder gelet op de jonge leeftijd die sommige Sitters of kinderen kunnen hebben.

Het is elke Gebruiker ten strengste verboden om ongepast, racistisch of discriminerend gedrag te stellen of enige handeling te stellen die strijdig is met de goede zeden of een profielfoto te gebruiken die met het voorgaande strijdig is. Een Gebruiker mag geen ongepaste, racistische, discriminerende, kwetsende of met de goede zeden strijdige verklaringen plaatsen in de beschrijving van zijn profiel of op de chat- of ratingsfunctie die via de App worden aangeboden.

Bovendien is elk gedrag van de Ouders in strijd met het Handvest [naam van het handvest en URL] alsook elk gedrag van de Sitters in strijd met het Handvest [naam van handvest en URL] strikt verboden. De App of Dienst mag niet worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden of om illegale handelingen te stellen, om illegaal materiaal of illegale inhoud uit te wisselen, en in het algemeen is het verboden om de App te gebruiken op een manier die geen verband houdt met de Dienst die ermee wordt aangeboden of in strijd met het toepasselijk Charter.

Bsit behoudt zich het recht voor om elke Gebruiker die dit artikel niet naleeft, de toegang tot de App of de Dienst te ontzeggen, tijdelijk of definitief, of elke verklaring of profielfoto die strijdig is met dit artikel te verwijderen, zonder enige waarschuwing of recht op enige vergoeding.

6.4 Naleven van wettelijke verplichtingen

Elke Gebruiker verbindt er zich toe om alle toepasselijke wetgeving na te leven in het kader van zijn/haar gebruik van de App of de Dienst.

Bsit wijst Gebruikers er op dat het gebruik van de Dienst wettelijke verplichtingen met zich kan mee brengen voor de Gebruiker, bijvoorbeeld op het vlak van sociale zekerheid, fiscaliteit of verzekeringen. Elke Ouder en Sitter is verplicht om zelf het nodige advies in te winnen. Zonodig moet elke Ouder of Sitter ook zelf de vereiste stappen zetten om er voor te zorgen dat hij/zij alle op toepasselijke wettelijke verplichtingen naleeft. In geen geval kan Bsit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, boete of sancties die voortvloeien uit het feit dat een Gebruiker nagelaten heeft dergelijk regelgeving na te leven. 

7. Betalingen

7.1 Betalingen aan Bsit

7.1.1 Sitters

Het gebruik van de Dienst is gratis voor Sitters.

7.1.2 Betalingen voor het Bsit One Abonnement

Om toegang te kunnen krijgen tot de babysit Diensten die via de App ter beschikking worden gesteld, dienen Ouders een Bsit One abonnement te nemen (het "Bsit One Abonnement"). Ouders kunnen kiezen tussen een (i) maandelijks Bsit One Abonnement of (ii) een langlopend Bsit One Abonnement (de "Bsit One Abonnementsperiode"). De toepasselijke duurtijd van het langlopend Bsit One Abonnement zal aangeduid worden in de App op het ogenblik van inschrijving.

Gedurende de Bsit One Abonnementsperiode, kunt u een onbeperkt aantal Sittings inplannen.

Als vergoeding voor het Bsit One Abonnement, dient de Ouder een vergoeding vooruit te betalen, die als volgt berekend wordt (de "Bsit One Abonnementsvergoeding"):

-Maandelijks Bsit One Abonnement:

-indien u al gebruik maakte van de Dienst vóór de Effectieve Datum, wordt de Bsit One Abonnementsvergoeding berekend op het gemiddelde uurtarief dat u betaald heeft aan Sitters gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de inschrijving (of de werkelijke periode gedurende dewelke u de Dienst heeft gebruikt, indien dit minder dan 12 maanden is); of

-indien u nog geen gebruik maakte van de Dienst vóór de Effectieve Datum, zal de Bsit One Abonnementsvergoeding berekend worden op het uurtarief dat u beslist te betalen aan de Sitter van uw eerste Sitting (beide scenario's worden hierna de "Maandelijkse Vergoeding" genoemd).

-Langlopend Bsit One Abonnement: de toepasselijke Bsit One Abonnementsvergoeding zal aangeduid worden in de App op het ogenblik van inschrijving.

 De Bsit One Abonnementsvergoeding wordt aangerekend in Euro en is inclusief taksen.

Voor beide types van het Bsit One Abonnement, zal de Bsit One Abonnementsvergoeding aangepast worden bij elke verlenging van uw Bsit One Abonnement op basis van het gemiddelde uurtarief van de voorbije 12 maanden (of de werkelijk periode gedurende dewelke u de Dienst heeft gebruikt, indien dit minder dan 12 maanden is).

Voor de uitvoering van deze betaling doet Bsit een beroep op de betaaldiensten van Stripe Payments Europe.

Door gebruik te maken van de Dienst en het Stripe betaalsysteem, aanvaardt u als Ouder dat de Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden tussen u en Stripe Payments Europe van toepassing zijn. Deze Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd als bijlage aan deze Voorwaarden en maken er integraal deel van uit. Het Stripe betaalsysteem laat niet toe om betalingen uit te voeren van minder dan 1 EUR.

Bij het verstrijken van elke Bsit One Abonnementsperiode wordt het Bsit One Abonnement automatisch hernieuwd  voor dezelfde duur als van de lopende Bsit One Abonnementsperiode (elk een "Bsit One Verlenging"), tenzij u uw Bsit One Abonnement opzegt voor de vervaldag van het lopend Bsit One Abonnement. Alle informatie met betrekking tot uw Bsit One Abonnement is beschikbaar in de "beheer mijn abonnement" sectie in uw profiel.

Gedurende de Bsit One Abonnementsperiode kunt u uw Bsit One Abonnement op gelijk welk ogenblik kosteloos opzeggen. In geval van vroegtijdige beëindiging, zal uw Bsit One Abonnement een einde nemen na afloop van de dan lopende Bsit One Abonnementsperiode. U kunt een Bsit One Verlenging op gelijk welk ogenblik kosteloos opzeggen en zonder inachtneming van een opzegtermijn.

U kunt uw Bsit One Abonnement eenvoudigweg opzeggen in de "beheer mijn abonnement" sectie in uw profiel. Gelieve te noteren dat de Bsit One Abonnementsvergoeding niet-terug betaalbaar is en dat de opzeg van uw Bsit One Abonnement geen aanleiding zal geven tot enige terugbetaling van gelijk welke vooruitbetaalde Bsit One Abonnementsvergoeding.

Bsit behoudt zich het recht voor haar prijsmodel voor het Bsit One Abonnement in de toekomst te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal tijdig aan de Gebruikers worden meegedeeld voor de inwerkingtreding van een dergelijk nieuw prijsmodel en uw voortgezet gebruik van de Dienst zal beschouwd worden als uw aanvaarding van de nieuwe prijszetting.

7.1.3 Betalingen voor een Bsit Plus Abonnement

Wanneer u een Bsit Plus abonnement (het "Bsit Plus Abonnement") neemt, mag u tijdens de Bsit Plus Abonnementsperiode (zoals hieronder gedefinieerd) een onbeperkt aantal Sittings inplannen en kunt u profiteren van andere kinderopvangdiensten die beschikbaar zijn in de App, zoals kinderopvang op lange termijn, wederkerende kinderopvang en andere kinderopvangdiensten die u ter beschikking worden gesteld via de App.

 U kunt een (i) maandelijks Bsit Plus Abonnement of een (ii) langlopend Bsit One Abonnement nemen (de "Bsit Plus Abonnementsperiode"). De toepasselijke duurtijd en prijzen van het langlopend Bsit Plus Abonnement zullen aangeduid worden in de App op het ogenblik van de inschrijving. Deze vergoedingen worden aangerekend in Euro en omvatten alle taksen.

Voor de uitvoering van deze betaling beroept Bsit zich op de betaaldiensten van Stripe Payments Europe.

Door de Dienst en het Stripe betaalsysteem te gebruiken, aanvaardt u als Ouder dat de Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden tussen u en Stripe Payments Europe van toepassing zijn. Deze Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd als bijlage aan deze Voorwaarden en maken er integraal deel van uit. Het Stripe betaalsysteem laat niet toe om betalingen uit te voeren van minder dan 1 EUR.

Bij het verstrijken van elke Bsit Plus Abonnementsperiode wordt het Bsit Plus Abonnement automatisch hernieuwd voor dezelfde duur als van de lopende Bsit Plus Abonnementsperiode (elk een "Bsit Plus Verlenging"), tenzij u uw Bsit Plus Abonnement opzegt voor de vervaldag van het lopend Bsit Plus Abonnement. Alle informatie met betrekking tot uw Bsit Plus Abonnement is beschikbaar in de "beheer mijn abonnement" sectie in uw profiel.

Gedurende de Bsit Plus Abonnementsperiode, kunt u uw Bit Plus Abonnement op gelijk welk ogenblik kosteloos opzeggen. In geval van vroegtijdige beëindiging, zal uw Bsit Plus Abonnement een einde nemen na afloop van de dan lopende Bsit Plus Abonnementsperiode. U kunt een Bsit Plus Verlenging op gelijk welk ogenblik kosteloos opzeggen en zonder inachtneming van een opzegtermijn.

U kunt uw Bsit Plus Abonnement eenvoudigweg opzeggen in de "beheer mijn abonnement" sectie in uw profiel. Gelieve te noteren dat de Bsit Plus abonnementsvergoeding niet-terug betaalbaar is en dat het opzeggen van uw Bsit Plus Abonnement geen aanleiding zal geven tot enige terugbetaling van gelijk welke vooruitbetaalde Bsit Plus abonnementsvergoeding.

Bsit behoudt zich het recht voor om de prijzen van het Bsit Plus Abonnement in de toekomst te veranderen. Dergelijke wijzigingen zullen tijdig worden meegedeeld aan de Gebruikers voor de inwerkingtreding van dergelijke nieuwe prijzen. De nieuwe prijs zal worden toegepast bij de eerste hernieuwing van de Bsit Plus Abonnementsperiode.

7.1.4 Family Pack

Het Bsit One Abonnement en het Bsit Plus Abonnement omvatten beiden een Family Pack. Dit Family Pack laat u toe om uw Partner (zoals hieronder gedefinieerd) toe te voegen aan uw Bsit One Abonnement of Bsit Plus Abonnement. U kunt dit doen door uw account te verbinden met de account van uw Partner. U kunt accounts op gelijk welk ogenblik terug loskoppelen van elkaar. Voor de doelstelling van deze sectie, betekent "Partner" de Gebruiker die deel uitmaakt van uw huishouden en permanent bij u woont op hetzelfde adres.

Bsit behoudt zich het recht voor om bewijs te vragen dat de Gebruiker dieverbonden werd aan uw account voldoet aan de voorwaarden van een Partner. Indien Bsit, naar eigen goeddunken, een reden zou hebben om te vermoeden dat u de account van een Gebruiker die niet voldoet aan de voorwaarden van een Partner heeft gelinkt aan uw eigen account, is Bsit gerechtigd om deze accounts los te koppelen en om de toegang tot de Dienst voor die Gebruiker te schorsen of te beëindigen tot hij/zij zijn/haar eigen Bsit One Abonnement of Bsit Plus Abonnement heeft gekocht.

7.1.5 Aankoop van een cadeaubon

(a) Bestelling van een cadeaubon

Bsit geeft u de mogelijkheid om een cadeaubon aan te kopen via haar website of de App. Om een cadeaubon aan te kopen, dient de Gebruiker de hieronder beschreven procedure te volgen.

Het bestellen van een cadeaubon laat toe om voor zichzelf of voor een andere Gebruiker een cadeaubon aan te kopen met een waarde zoals aangegeven op de cadeaubon. Deze cadeaubon kan gebruikt worden om de Dienst te betalen op Bsit (kosten en/of diensten van babysitters betaald via de App).

Voor de uitvoering van de bestelling en de eraan verbonden betaling, doet Bsit een beroep op de betaaldiensten van Stripe Payment Europe.

Door gebruik te maken van de Dienst en het Stripe betaalsysteem, aanvaardt u als Ouder dat de Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden tussen u en Stripe Payments Europe van toepassing zijn. Deze Stripe Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd als bijlage aan deze Voorwaarden en maken er integraal deel van uit. Het Stripe betaalsysteem laat niet toe om betalingen uit te voeren van minder dan 1 EUR.

Wanneer de Gebruiker zijn bestelling heeft doorgegeven aan Bsit en na ontvangst van de betaling van het volledige bedrag, ontvangt de Gebruiker de aangekochte cadeaubon via een e-mailbericht met een bevestiging van de ontvangst van de bestelling en waarin de nadere gegevens zijn opgenomen (orderbevestiging). Vervolgens zal Bsit de elektronische verzending van de cadeaubon bevestigen. (verzendingsbevestiging).

(b) Gebruiksvoorwaarden van de cadeaubon als koper

De koper van een cadeaubon verbindt zich ertoe de prijs te betalen die aangeduid wordt door Bsit bij de bestelling van de cadeaubon.

Bsit behoudt zich het recht voor om de prijzen van de cadeaubonnen te wijzigen in de toekomst. Een dergelijke wijziging zal tijdig aan de Gebruiker worden meegedeeld en de nieuwe prijs zal worden toegepast bij de eerste bestelling die geplaatst wordt na deze wijziging.

(c) Gebruiksvoorwaarden van de cadeaubon als ontvanger

De Gebruiker die een cadeaubon ontvangt mag deze enkel gebruiken in het kader van de diensten die aangeboden worden door of via Bsit. De cadeaubon kan enkel gebruikt worden indien de Gebruiker over een geldige Bsit account beschikt.

De Gebruiker die een cadeaubon ontvangt, verbindt zich ertoe om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met artikel 5 van deze Voorwaarden.

Bsit behoudt zich het recht voor om aan elke Gebruiker die dit artikel niet respecteert de toegang tot de App of de Dienst te ontzeggen, zowel tijdelijk als definitief en zonder enige waarschuwing of recht op enige schadevergoeding.

(d) Geldigheidsduur en inwisseling

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is een cadeaubon geldig voor een periode van één jaar.

Indien de cadeaubon niet volledig opgebruikt is, kan deze in geen enkel geval ingewisseld of terugbetaald worden, tenzij anders aangegeven in deze Voorwaarden.

(e) Gebruik met andere promoties

Het gebruik van de cadeaubon is cumuleerbaar met elke andere promotie die aangeboden wordt door Bsit of een commerciële partner.

7.2 Betalingen door Ouders aan Sitters

Sitters zullen rechtstreeks door de Ouders betaald worden voor hun Sittings in overeenstemming met de afspraken die zij hier onderling over hebben gemaakt. Deze betalingen kunnen uitgevoerd worden door gebruik te maken van de in de App geïntegreerde betaaldienst (enkel indien de Sitter een bankrekening nummer heeft verstrekt), via een cadeaubon of door middel van cash. Er kunnen hierbij bankkosten aangerekend worden.

Wij wensen te herhalen dat Bsit geen partij is aan de overeenkomsten tussen Ouders en Sitters. Wij komen dus niet tussen in de betalingen tussen hen en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien een Ouder niet of slechts gedeeltelijk overgaat tot betaling van de verschuldigde vergoeding.

8. Herroepingsrecht

Indien  u  uw aankoop van (i) een Bsit One Abonnement of Bsit Plus Abonnement of (ii) een cadeaubon wenst te herroepen, heeft u het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen uw herroepingsrecht uit te oefenen. op voorwaarde dat (i) u nog geen Sittings heeft gemaakt voor deze datum onder uw Bsit One Abonnement of Bsit Plus Abonnement of (ii) de cadeaubon nog niet gebruikt werd tijdens deze periode. In deze gevallen, verstrijkt de herroepingstermjin:

-na een periode van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag waarop u het Bsit One Abonnement of Bsit Plus Abonnement heeft aangekocht;

-na een periode van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag waarop U de cadeaubon heeft aangekocht.

U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door het herroepingsformulier aangehecht aan deze Voorwaarden of gelijk welke andere ondubbelzinnige verklaring waaruit uw beslissing om de overeenkomst te herroepen blijkt, schriftelijk op te sturen naar het volgend adres: Subleeme SA, Avenue Louise, 120,1050 Brussel. U kunt niet langer gebruik maken van uw herroepingsrecht van zodra (i) een Sitting werd gemaakt onder uw Bsit One of Bsit Plus Abonnement of (ii) de cadeaubon werd gebruikt om gebruik te maken van de Dienst in overeenstemming met deze Voorwaarden. Om iedere twijfel weg te nemen, wordt verduidelijkt dat enkel de Gebruiker die de cadeaubon heeft gekocht over het recht beschikt om zijn aankoop van  deze cadeaubon te herroepen.

Indien U uw  bestelling herroept, zal Bsit alle betalingen die zij heeft ontvangen terugbetalen aan de Gebruiker die (i) het Bsit One Abonnement of Bsit Plus Abonnement of (ii) de cadeaubon heeft gekocht, onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat Bsit op de hoogte is gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen. Bsit zal  u terug betalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee  u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij  u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen  u geen kosten aangerekend worden voor een dergelijke terugbetaling.

Gelieve te noteren dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op  een Bsit One Verlenging of Bsit Plus Verlenging. U kunt echter, zoals hierboven uitgelegd, een Bsit One Verlenging of Bsit Plus Verlenging op gelijk welk ogenblik opzeggen, in overeenstemming met sectie 7.

9. Beoordelingen van Gebruikers

Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde bij de opvang van kinderen. Daarom heeft Bsit een rating-systeem ontwikkeld op basis waarvan Gebruikers elkaar bij het einde van een Sitting een beoordeling kunnen geven tussen één en vijf sterren. Gebruikers verbinden zich er toe om deze beoordeling objectief en naar eer en geweten te geven. Door het creëren van een profiel aanvaarden Gebruikers dat zij het voorwerp van een beoordeling kunnen uitmaken. Als een Gebruiker vindt dat een bepaalde beoordeling onterecht werd gegeven, kan dit gemeld worden aan info@bsit.com.

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Bsit is niet aansprakelijk voor lichte fouten. In geen geval is Bsit aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de onbeschikbaarheid van de App of verlies van gegevens of informatie die in de App verstrekt werden. In geen geval is Bsit aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals verlies van een kans of nutteloos gemaakte kosten (sunk costs).

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Bsit in het kader van deze Voorwaarden beperkt tot 100 EUR.

11. Beschikbaarheid van de App

Wij leveren alle redelijke inspanningen om onze diensten voor zoveel mogelijk Gebruikers 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur toegankelijk te houden. In geval van een onderbreking, zullen wij de middelen die wij daartoe het meest geschikt achten inschakelen om deze onderbreking zo vlug mogelijk te verhelpen.

Wij behouden ons het recht voor, om op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de App te onderbreken om technische of andere redenen, en dit zonder dat we aansprakelijk kunnen worden gehouden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of derden.

12. Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de App en de auteursrechten die rusten op alle documenten die opgeslagen, weergegeven en toegankelijk zijn op de App zijn ofwel de eigendom van Bsit ofwel naar behoren door een derde in licentie gegeven. Al deze rechten worden voorbehouden.

De Gebruiker erkent, aanvaardt en garandeert dat Bsit en haar dienstverleners beschikken over een niet-exclusief, wereldwijd, onbeperkt, onherroepelijk, gratis (met het recht om sub-licenties te verstrekken) recht om elke tekst, foto of informatie die de Gebruiker op de App zou plaatsen, te gebruiken in het kader van de exploitatie van de Dienst.

13. Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

Het gebruik van de App en de Dienst is eveneens onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer (de "Gebruiksvoorwaarden") die toegevoegd zijn als Bijlage 1, en die integraal uitmaken van deze Voorwaarden. In geval van tegenstrijdheden tussen deze Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden, zullen de bepalingen van deze Voorwaarden voorrang krijgen.

14. Nietigheid en/of niet-afdwingbaarheid

Indien deze Voorwaarden of een deel ervan onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zouden worden verklaard, dan zullen zij, in de mate dat zij onwettelijk, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, geacht worden scheidbaar te zijn van deze Voorwaarden en uit deze Voorwaarden te zijn verwijderd. De overige Voorwaarden zullen ongewijzigd volledig van kracht en bindend en volledig uitvoerbaar blijven.

15. Overmacht

Bsit zal niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuken op deze Voorwaarden veroorzaakt door overmacht of omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil vallen.

16. Verwijdering van uw profiel

Bsit behoudt zich het recht voor om uw profiel te verwijderen wanneer u de App niet heeft gebruikt tijdens een periode van zes opeenvolgende maanden en u niet over een Bsit Plus abonnement beschikt.

Als u uw profiel wenst te verwijderen, kunt u ons contacteren via e-mail op info@bsit.com. We zullen uw profiel binnen een redelijke termijn verwijderen.

17. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Ingeval een geschil ontstaat tussen Bsit en een Gebruiker, verbinden beide partijen zich er toe om in eerste instantie te trachten dit geschil minnelijk te regelen. Indien er geen minnelijke regeling kon worden getroffen binnen de maand na het ontstaan van het geschil, mag de Gebruiker het geschil, naargelang het geval, naar keuze, voorleggen aan de rechtbanken van de plaats waar de Gebruiker zijn woonplaats heeft, of de rechtbanken van Brussel. Bsit zal het geschil altijd aanhangig maken bij de rechtbanken van  de plaats waar de Gebruiker zijn woonplaats heeft.

In geval van een geschil tussen twee Gebruikers, herinneren wij u er aan dat Bsit geen partij is aan een dergelijk geschil en dat zij dus op geen enkele manier zal tussenkomen in dergelijk geschil.

18. Meldingen of klachten

Als u vragen heeft of een probleem wilt melden, kunt u ons steeds bereiken per post: Subleeme, Louizalaan 120, 1050 Brussel, België of per e-mail: info@bsit.com

Bijlage 1: Gebruiksvoorwaarden

Lees de disclaimer

Bijlage 2: Stripe Algemene Voorwaarden

Lees de Stripe Algemene Voorwaarden